DECART: Designing higher Education Curricula for Agility, Resilience & Transformations

DECART

VUCA

IMT

Ukudizayina Ikharikhulamu Yezemfundo Ephakeme Yobuchule, Ukuqina Nezinguquko

I-VUCA scenarii yokuhlola ukushesha nokuqina

I-IMT iyilungu lomfelandawonye i-EULiST, i-European Universities Linking Society and Technology, eyingxenye yohlelo “lwamaNyuvesi aseYurophu” olwethulwe yiKhomishana YaseYurophu, lokuthuthukisa imfundo ephakeme eYurophu ngendlela ebanzi neqhubekayo.

Umsebenzi we-DECART wumsebenzi wokubambisana wasemhlabeni jikelele okukhona kuwona i-France, i-Iceland, i-Indonesia, i-Lithuania neNingizimu Afrika. Inhlosongqangi wukulekelela izinhlangano ezingabalingani ukuthi zikhuphule izinga nesidingo semisebenzi yazo yekharikhulamu, ukuze kwande amandla azo okusebenza ngokubambisana ezingeni lamazwe, kusimame imisebenzi yazo yokusebenza ezingeni lomhlaba wonke kuthi ngokucobelelana nokusungula izindlela zokwenza izinto nokwabelana kanjalo

objectives

Izinjongo

Umsebenzi we-DECART uhlose ukuqhamuka nomhlahlandlela nezikhali zokweluleka abaholi bezemfundo abasemkhakheni weSayensi, UbuChwepheshe, UbuNjiniyela neZiBalo ekusunguleni ikharikhulamu nokuguqula izinhlelo ezimweni ezingaqondakali zokusebenza ezinobunzima, ukungaqondakali, ubunzima nokudida. Ngakho-ke lo msebenzi uhlose ukubheka nokucobelelana ngamakharikhulamu amasha phakathi kwabalingani kulo msebenzi nabalingani babo basemhlabeni jikelele ukuphakamisa izindlela nezinqubo zoshintsho lwekharikhulami nezinguquko ukuhlola nokuphucula ukusebenzisana nokuma njalo kwamakharikhulamu.

Imisebenzi

I-DECART isebenzisa izindlela ezi-3 zokubambisana kubaholi bemfundo ephakeme kusukela ekubambisaneni, ukuhlaziya okujulile nokuninga ngezimo zekharikhulamu yokuqala. Ukuxhumana nabantu bangaphandle nokusabalalisa ulwazi, kuhlelwa ngobuchwepheshe bokuxhumana besimanje imicimbi ehlukene ngasemaphethelweni omsebenzi ukwabelana ngemiphumela nezikhali zokusebenza, ukubhekana nokusabalalisa izindlela zokucabanga ukwenza ikharikhulamu entsha nezinguquko.

Imiphumela

I-DECART yethula imibiko eminingi engokuqonda izimo zamakharikhulamu emazweni angabalingani, ezimweni ezingaqondakali zokusebenza ezinobunzima, ukungaqondakali, ubunzima nokudida ukubheka amathuba okuphumelela, ukukhombisa izindlela zokwenza nokushintsha ikharikhulamu. Kwethulwa Inqolobane YoLwazi, okukhona kuyona izindlela zoshintsho noguquko ukukhuthaza abaholi balo msebenzi. Kwethulwa izinto zokufunda ezinamasu (ukwenza ngokubambisana nezigcawu zokucijana, imidlalo yokuxazulula izinkinga), amabhuku ashicilelelwe aseceleni, amapheshana anolwazi namavidiyo.

 
 

 

 

Bheka izindaba zethu

Landela izindaba zakamuva mayelana nemisebenzi yephrojekthi nemicimbi phakathi nephrojekthi.

Bona Imicimbi Yethu

Landela imicimbi yakamuva mayelana nemisebenzi yephrojekthi nemicimbi phakathi nephrojekthi.

Partners

Coordinated by IMT Atlantique

Logo IMT

With: