DECART: Designing higher Education Curricula for Agility, Resilience & Transformations

A two-day event (10-11 October 2023) celebrating Erasmus Days was held at Institut Teknologi Del (IT Del). “Let’s build 21st century skills” became the theme of this event. 21st century skills are essential in facing VUCA world. Around 100 people including lecturers and students attended this event.

Umcimbi wezinsuku ezimbili (Okthoba 10 no-11, 2023) wawubanjelwe e-Institut Teknologi Del (IT Del) njengengxenye yoSuku lwe-Erasmus. “Ukuthuthukisa Amakhono Ekhulu Lama-21” kwakuyindikimba yalo mcimbi. Amakhono ekhulu lama-21 abalulekile ukuze ubhekane nezwe le-VUCA. Cishe abantu abayikhulu – othisha nabafundi – babambe iqhaza kulo mcimbi.